مشایخ کریم فیضی

مشایخ  شیوه کهن و اصیل تعلیم و تربیت در ایران و جهان، برخلاف آن چیزی که امروز در جهان شایع است، مبتنی بر درک حضوری بزرگان بوده است. در این چشم انداز، هر استادی یک دانشگاه محسوب می شود که شاگرد به او می پیوندد و از او استفاده می کند، استفاده ای فراتر از درسی معمولی که با پایان ترم تمام می شود.

پیوستن با استادان، پیوستن به جهان استادان آنها هم هست. بدین ترتیب، برای کسی که به سلسله مشایخ می پیوندد، مرزهای زمان و مکان برداشته می شود.

از این منظر، کسی که شاگرد شیخ بهایی باشد شاگرد ابن سینا هم هست و کسی که شاگرد ابن سینا باشد، افلاطون و ارسطو را هم می توان استاد او تلقی کرد. رود به رود می پیوندد و رودها در هم جاری می شوند و به اقیانوس می ریزند.

مشایخ