کتاب های کریم فیضی

«عرفان شیعی» ۱۳۸۰، «جادوان اندیشه» ۱۳۸۰، «فیلسوف عدالت» ۱۳۸۰، «کیمیای معرفت»۱۳۸۱، «دیدار با علی» ۱۳۸۲، «مثنوی معنای مولوی» ۱۳۸۳، «اسرار الحکم» (تصحیح) ۱۳۸۳، «زندگی حق السکوت من است» (شعر) ۱۳۸۴، «سفری با سهراب» ۱۳۸۴، «از جبران تا سهراب» ۱۳۸۵، «پیشگو» (دو جلد) ۱۳۸۵، «انسان راه خداست» ۱۳۸۵، «سرشت و سرنوشت» ۱۳۸۶، «زندگی و بس» (دو جلد)۱۳۸۷، «شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان» ۱۳۸۸، «هستی و مستی» ۱۳۸۸، «حافظ معنوی» (۲ جلد) ۱۳۸۹، «زندگی عشق و دیگر هیچ» ۱۳۹۰، «راز راز»۱۳۹۱، «کیمیای عشق» ۱۳۹۲،  «گردونه روزگار» ۱۳۹۳، «از نقطه تا نگار» ۱۳۹۵، «روایت زندگی» ۱۳۹۶، قرآن عقل الله ۱۳۹۶.

کتاب‌ها